Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΣΧΜ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Αρ. Πρωτ.: 288
Ηράκλειο, 06/01/2014
Προς: ΥΠΕΚΑ
Ηλ. Ταχυδροµείο: esda@prv.ypeka.gr

Κοινοποίηση: Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέµα: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων –
Αίτηµα α)παράτασης προθεσµίας λήξης της διαβούλευσης και β)ευρύτερης
δηµοσιότητας και προσβασιµότητας της διαβούλευσης.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαµε ότι έχει εκπονηθεί και τίθεται προς
διαβούλευση σχέδιο αναθεώρησης των προδιαγραφών προϊόντων µηχανικής – βιολογικής
επεξεργασίας συµµείκτων αστικών αποβλήτων (23/12/2013), Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης
Παραγωγής Αποβλήτων (19/12/2013), καθώς και νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
(17/12/2013), ώστε η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα µας να τεθεί στην
υπηρεσία του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αναφέρεται, µε την προθεσµία
του δηµόσιου διαλόγου να λήγει την 8/1/2014 και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις να µπορούν να
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esda @prv.ypeka.gr

Αρχικώς θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η προθεσµία που τάσσεται για τη συµµετοχή στο
δηµόσιο διάλογο και λήγει στις 08-01-2014 κρίνεται ως εξαιρετικά σύντοµη, λαµβανοµένης
ιδίως υπόψη της φύσεως των συγκεκριµένων ηµερών. Κατά το µέρος τούτο, παρακαλούµε όπως
η συγκεκριµένη προθεσµία παραταθεί οπωσδήποτε επί δεκαηµέρου.

Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη ενηµέρωση όσων συµµετάσχουν ή απλά ενδιαφέρονται για
τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης, παρακαλούµε όπως χρησιµοποιηθεί κάποια
ηλεκτρονική πλατφόρµα όπου θα είναι προσβάσιµη στο κοινό και θα δηµοσιοποιούνται οι
απόψεις / παρατηρήσεις όσων συµµετάσχουν στη διαβούλευση, π.χ. η σελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο
δικτυακό τόπο της «Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης» (http://www.opengov.gr/minenv/), ώστε να
είναι ουσιαστική η δηµόσια διαβούλευση και να συνεισφέρει στη διαµόρφωση και την εξέλιξη-
βελτιστοποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης στερεώνO Πρόεδρος                                                                                                                Η  Γραμματέας
Ε. Αντωνογιαννάκης                                                                                                    Μ. Ε. ΦλεµετάκηΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α., Γεν. ∆/νση Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Τµήµα
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Προϊστάµενο κ. Μαχαίρα Ι., e-mail: i.mahairas@prv.ypeka.gr
ΤΕΕ/Τ∆Κ, Πρόεδρο κ. Στρογγυλό Ι. και µέλη ∆ιοικούσας Επιτροπής, e-mail: teetdk@tee.gr
ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρόεδρο κ. Ινιωτάκη Π. και µέλη ∆ιοικούσας Επιτροπής, e-mail: teetak@tee.gr
Ένωση Ελλήνων Χηµικών, Περιφερειακό Τµήµα Κρήτης, Πρόεδρο κ. Κουβαράκη Α. και µέλη
Ε.Ε.∆.Σ.Α., Πρόεδρο, Καθ. κ. Ανδρεόπουλο Α. και Μέλη ∆Σ, e-mail: info@eedsa.gr
ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ., Πρόεδρο, κ. ∆ρακόπουλο Χ. και Μέλη ∆Σ, e-mail: info@paseppe.gr
Σ.Ε.Γ.Μ., Πρόεδρο,. κ. Κάζο Γ. και Μέλη ∆Σ, e-mail: segm@segm.gr, segm@tee.gr,
Σ.Ε.Κ., Πρόεδρο, κ. Κανακόπουλο ∆. και Μέλη ∆Σ, e-mail: info@sek-hellas.gr,
Σ.Ε.Β.Ι.Α.Ν., Πρόεδρο,. κ. Σκιαδά Π. και Μέλη ∆Σ, e-mail: αρ. τηλεοµοιότυπου: 210 6931

∆ιοικούσας Επιτροπής, e-mail: crete@eex.gr, akn@chemistry.uoc.gr, gkazos@namanet.gr, advensol@tee.gr 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Π.Ε.Κ.Α.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα Εθνικά Σχέδια Πρόληψης, Παραγωγής & Διαχείρισης Αποβλήτων
 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014

Παρατείνεται η Δημόσια Διαβούλευση
για τα Εθνικά Σχέδια Πρόληψης, Παραγωγής και  Διαχείρισης Αποβλήτων


Μέχρι και την Παρασκευή 31/1/2014 παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.

Η διαβούλευση που σε αυτή τη φάση αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, το θεσμικό πλαίσιο, τους στόχους και τις πολιτικές στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα, θα εμπλουτιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες με την ανάρτηση του τμήματος της μελέτης του ΕΣΔΑ που αφορά τα σχέδια διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου, ενώ μετά το πέρας της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων».

Μετά την ολοκλήρωση των δύο μελετών, θα λάβει χώρα η τελική διαβούλευση επί των αντίστοιχων θεσμικών κειμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου