Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών Επιθεωρητών του «Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών»

Πρόσκληση απεύθυνε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να αποκτήσουν άδειες Επιθεωρητή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο), προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών. 
Το έργο των επιθεωρητών είναι η είναι η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις.
Οι άδειες Επιθεωρητή διακρίνονται σε 2 κατηγορίες :
α) άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 /21.3.2012 (Β΄1048)
β) άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες όλων των βαθμών όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄1048)

Α. Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές πρέπει:
α) να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες :
· σχεδιασμός
· λειτουργία (παραγωγή-συντήρηση)
· έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κλπ)

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, η ανωτέρω εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη.

Β. Διαδικασία – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παρακάτω διαδικασία, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται.

Κάθε υποψήφιος, ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του αρ. 3 του π.δ. 126 (Α΄ 227) και επιθυμεί να αποκτήσει άδεια Επιθεωρητή και να εγγραφεί στο Μητρώο , πρέπει να υποβάλει αίτηση (ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο), υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοστελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, www.ggb.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.ypoian.gr, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκάστοτε υπάρχει στον ιστότοπο http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae

γ) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνική σχολή ανώτατης εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση σπουδών σε σχολή της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς, που έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί ομοίως η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους.

δ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, όπως βεβαιώσεις εργοδότη ή/και αποδεικτικά εμπειρίας ελευθέρων επαγγελματιών. Ενδεικτικά αναφέρονται : κατάλογος εκτελεσθέντων έργων με αναφορά του ποσοστού συμμετοχής του υποψηφίου Επιθεωρητή, βεβαιώσεις αναθέτοντος φορέα, δελτία παροχής υπηρεσιών.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Επιθεωρητής δηλώνει ότι :
  1. τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,
  2. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα,
  3. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων,
  4. θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει βιομηχανικά και εμπορικά απόρρητα που έρχονται σε γνώση του επ’ ευκαιρία των επιθεωρήσεων που θα διενεργήσει,
  5. εκχωρεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και στις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων και
  6. αν συντρέχει στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του π.δ. 126/2012 (Α΄227), θα το δηλώνει αμελλητί στην αναθέτουσα Αρχή
στ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΚΑΕ 3741)

Στην αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει την/τις Περιφερειακή/ές Ενότητα/ες, όπου ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί, καθώς και την κατηγορία της άδειας που αιτείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Σχετικά με την επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της δηλούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. δελτία παροχής υπηρεσιών), τα οποία δεν μπορούν να επικυρωθούν από Κ.Ε.Π. ή δημόσιες υπηρεσίες, έχει ισχύ το άρθρο 14 «Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Επικύρωση φωτοαντιγράφων» του ν. 1599/86, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων».

Γ. Εξέταση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ.).

Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Υπουργός εκδίδει εγκριτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους χορηγείται η άδεια Επιθεωρητή και το είδος της άδειας που χορηγείται σε καθένα από αυτούς, καθώς και απορριπτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση εγγράφονται αυτομάτως στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112).

Δ. Υποβολή Αιτήσεων – Διευκρινίσεις

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων Επιθεωρητών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (φυσικός σφραγισμένος φάκελος) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, 5Ος Όροφος, Γραφείο 514, ώρες 9.30 π.μ. -13.30 μ.μ.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η υποβολή του φυσικού σφραγισμένου φακέλου στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου υποψήφιου Επιθεωρητή καθώς και η ένδειξη «Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού».

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mpora@ggb.gr και maroliaf@ggb.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να προηγείται της υποβολής σε έντυπη μορφή και δεν θα υπερβαίνει την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Ε. Επικοινωνία – Διευκρινίσεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφόρηση επί της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία /Πρωτόκολλα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210 3893807 και 210 3893808 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : mpora@ggb.gr και maroliaf@ggb.gr

Στην ιστοσελίδα www.ggb.gr και www.ypoian.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου