Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Βόλου

Παρακάτω το πλήρες κείμενο από τα πρακτικά της επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Στην επιτροπή έλαβε μέρος και το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ Μαγνησίας.

Εκτός των άλλων το ΤΕΕ Μαγνησίας, εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό την εκπόνηση πορίσματος για την αέρια ρύπανση στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. 
Η ομάδα εργασίας αποφασίστηκε να είναι τριμελής και να αποτελείται από:
- έναν Χημικό Μηχανικό
- έναν Μηχανικό Περιβάλλοντος και
- έναν Μηχανολόγο Μηχανικό

Από την πλευρά του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας απάντησαν θετικά στην πρόσκληση και δήλωσαν συμμετοχή, για την ΟΕ, 3 μέλη μας.
                                                                           
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Βόλος          - 12 - 2012
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                               
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ                                                                                           
                                                     
                                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα : Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Οι παρακάτω υπογράφοντες, μέλη της επιτροπής, που ορίσθηκε με την αριθ. πρωτ. 709/26-1-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με σκοπό τη σύνταξη «σχεδίου απόφασης καθορισμού ορίων ενημέρωσης του κοινού και λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου-Ν. Ιωνίας»
 1. Δημήτριος Ζαρίφης Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
 2. Ευτυχία Αντωνίου υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
 3. Κλεοπάτρα Παιδοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
 4. Αργυρούλα Γεωργακοπούλου υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Βόλου.
 5. Αναστάσιος Σταματέλλος καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 6. Ευάγγελος Κορώνας εκπρόσωπος του ΤΕΕ Μαγνησίας.
 7. Ματθαίος Δραμητινός εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Βόλου.

Σε επανειλημμένες συνεδριάσεις, στις οποίες αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στο Π.Σ. Βόλου-Ν. Ιωνίας αναφορικά με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ειδικότερα τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων PM10, όπως καταγράφονται από το σταθμό που λειτουργεί με ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και τους σταθμούς του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατατέθηκαν οι προτάσεις όλων των μελών της επιτροπής.
Στη συνεδρίαση στις 11-12-2012, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ κατέθεσε το αριθ. πρωτ. 1580/5-12-2012 έγγραφο του ΤΕΕ Μαγνησίας και πρότεινε να συσταθεί επιτροπή η οποία θα συντάξει σχέδιο προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Π.Σ. Βόλου-Ν. Ιωνίας.
Λαμβάνοντας υπ΄όψη τις παρατηρήσεις όλων των μελών, η Επιτροπή συνέταξε το παρακάτω σχέδιο Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα «έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν.Ιωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας».
                                        
Έχοντας υπ΄όψη :
 1. Τις διατάξεις της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως των άρθρων 2 και 3 αυτής, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 1327/1983 (ΦΕΚ 21/Α/7-2-1983) «Κύρωση και συμπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
 4. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) «εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ …».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κλπ».
 6. Την ΚΥΑ αριθ. ΗΠ 14122/549/Ε.103/ΦΕΚ 488 Β΄/30-3-2011 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα …».
 7. Την ΚΥΑ 189533/ΦΕΚ 2654 Β΄/ 9-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
 8. Τα συμπεράσματα του Ερευνητικού Έργου  (Φάση ΙΙ - Τελική Έκθεση) «Προσδιορισμός της συμβολής των πηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου και σχεδιασμός ιεραρχημένης πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας», που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος, το Νοέμβριο 2008 για λογαριασμό της Ν.Α. Μαγνησίας.
 9. Την αριθ. 4192/26-11-2008 (ΦΕΚ 2520 Β΄/11-12-2008) Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας «ρητή απαγόρευση καύσης απορριμμάτων, πλαστικών ή ελαστικών υλικών στο Νομό Μαγνησίας».
 10. Την αριθ. πρωτ. οικ.709/26-1-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου απόφασης καθορισμού ορίων επιφυλακής και λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου-Νέας Ιωνίας».
 11. Τις προτάσεις και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από το μέλος της, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 12. Το αριθ. πρωτ. 630/19-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 13. Τις γραπτές προτάσεις-παρατηρήσεις της Δ/νσης Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Βόλου.
 14. Το αριθ. πρωτ. 1580/5-12-2012 έγγραφο του ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας.
 15. Την ανάγκη σχεδιασμού έκτακτων μέτρων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια στο Πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου-Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου που είναι σε θέση να δημιουργήσουν κινδύνους στην υγεία των κατοίκων.
 16. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου.
                                  
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
                                                                   Άρθρο 1
            Για την εφαρμογή των διατάξεων των επομένων άρθρων ισχύουν οι   ακόλουθοι ορισμοί :
1. Επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης : Είναι η περίπτωση κατά την οποία οι τιμές της συγκέντρωσης      των ρύπων έχουν πλησιάσει σε επίπεδα τέτοια που μπορεί να είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού.
             2. Μετεωρολογική πρόβλεψη : Η πρόβλεψη των ατμοσφαιρικών συνθηκών που παγιδεύουν ή όχι τη ρύπανση και επιδεινώνουν ή όχι τις υφιστάμενες συνθήκες. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται από την Ε.Μ.Υ.
            3. Όρια ή οριακές τιμές ρύπανσης : Οι τιμές ρύπανσης με βάση τις οποίες κηρύσσονται τα διάφορα στάδια μέτρων όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
            4. Κυλιόμενες τιμές ρύπανσης : Οι τιμές ρύπανσης οι αναφερόμενες σε συνεχόμενες ώρες.

                                                                   Άρθρο 2
                                    Καθορισμός των υπό έλεγχο ρύπων
            Η παρακολούθηση των τιμών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνεται με συνεχή καταγραφή μετρήσεων 24ωρου από το σταθμό που είναι εγκατεστημένος στο Βόλο (Ανθ. Γαζή – Βασσάνη) και λειτουργεί με ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο σταθμός είναι ενταγμένος στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και οι μετρήσεις αφορούν την παράμετρο των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) σε μέσες ωριαίες και μέσες ημερήσιες τιμές συγκέντρωσης και σε μονάδες μg/m3.  Οι μετρήσεις αυτές θα λαμβάνονται υπ΄όψη για την εφαρμογή των σταδίων ενεργειών που περιγράφονται στο άρθρο 3.
            Μετρήσεις άλλων σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας δεν λαμβάνονται υπ΄όψη, εφόσον οι σταθμοί αυτοί δεν έχουν εναρμονισθεί ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας με το ΕΔΠΑΡ και δεν έχουν ενταχθεί σ΄αυτό.

                                                                    Άρθρο 3
                                                              Στάδια ενεργειών
            Σε περίπτωση επεισοδίου ρύπανσης καθιερώνονται τα εξής στάδια ενεργειών:
            α. Στάδιο ενημέρωσης
            β. Στάδιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων

                                                                    Άρθρο 4
            Ορίζονται ως οριακές τιμές της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης οι αναφερόμενες στον πίνακα που ακολουθεί.
           
                Ρύπος                                
     Στάδιο ενημέρωσης
Στάδιο έκτακτων μέτρων
Αιωρούμενα σωματίδια (PM10)
90 μg/m3 για 5 συνεχόμενες ημέρες
110 μg/m3 για 4 συνεχόμενες ημέρες
           
ΟΙ ανωτέρω τιμές αναφέρονται στη μέση ημερήσια συγκέντρωση PM10, λαμβάνοντας υπ΄όψη όλες τις μέσες ωριαίες τιμές 24-ώρου.
             
                                                         Άρθρο 5
                                          Κήρυξη των σταδίων εφαρμογής των μέτρων
Τα στάδια ενημέρωσης και εφαρμογής έκτακτων μέτρων κηρύσσονται όταν οι μετρούμενες τιμές υπερβούν ή προσεγγίζουν τις οριακές τιμές του άρθρου 4 με τάση διατήρησης ή περαιτέρω αύξησης των τιμών των ρύπων ή όταν υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες που ευνοούν μεγάλη συγκέντρωση ρύπων για τις αμέσως επόμενες ώρες και ημέρες.
      Σε ορισμένες περιπτώσεις τα διάφορα στάδια μπορούν να κηρυχθούν και από χαμηλότερες τιμές ρύπων, όταν προβλέπεται ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών ή όταν συντρέχουν επιβαρυντικοί παράγοντες. Σε άλλες επίσης περιπτώσεις, ειδικότερα όταν προβλέπεται σύντομη και σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών, το στάδιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων μπορεί να μην κηρυχθεί για τις παραπάνω τιμές, ώστε να μην υπάρξει άσκοπη διατάραξη στο ρυθμό λειτουργίας της πόλης.
      Είναι δυνατόν ανάλογα με το είδος του προβλήματος ρύπανσης τα μέτρα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, να εφαρμόζονται μεμονωμένα ή να εφαρμόζονται σε συνδυασμό ορισμένα μέτρα από το ένα στάδιο και ορισμένα μέτρα από το επόμενο.
      Επίσης είναι δυνατόν να επιβάλλονται μερικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία (π.χ. απαγόρευση της κυκλοφορίας μόνο των συμβατικών αυτοκινήτων, απαγόρευση της κυκλοφορίας μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή, απαγόρευση καύσης ορισμένου είδους καυσίμου κ.λ.π.).                                    
                                                                     Άρθρο 6
                                             Διάρκεια ισχύος των διαφόρων σταδίων  
     Η διάρκεια ισχύος των διαφόρων σταδίων εξαρτάται από την προβλεπόμενη εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών, των τιμών ρύπανσης και τη λειτουργία των πηγών αυτής. Η έναρξη και η λήξη των διαφόρων σταδίων γίνεται με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη.

                                                                     Άρθρο 7
                                               Περιεχόμενο των διαφόρων σταδίων 
Α. Στάδιο ενημέρωσης
     Το στάδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει :
     α)  Ενημέρωση των αρμόδιων δημοσίων αρχών και φορέων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων των επομένων σταδίων για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
     β)   Απαγόρευση κάθε ανοικτής υπαίθριας φωτιάς (φύλλα, χόρτα κλπ).                   
     γ)  Συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση στερεών καυσίμων (ξύλων κλπ) στα τζάκια και τις σόμπες.
     δ)  Συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις με Ι.Χ. και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους.
     ε)   Αυστηρή απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης.
     στ) Καθαρισμός και διαβροχή των κεντρικών οδών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
     ζ)   Διαβροχή των χύδην υλικών και καθαρισμός των χώρων του λιμένα από τον Ο.Λ.Β.
     η)  Διαβροχή και καθαρισμός των αύλειων τσιμεντοστρωμένων χώρων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με δική τους ευθύνη.
     Επισημαίνεται ότι, στα τζάκια, σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης απαγορεύεται η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων.
Β. Στάδιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων
     Τα μέτρα είναι δυνατό να λαμβάνονται μεμονωμένα ή σωρευτικά, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια του επεισοδίου ρύπανσης.
     α)  Μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας αυτοκινήτων (π.χ. εκ περιτροπής κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσεως επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων από 8,00 π.μ. έως 20,00 μ.μ. σε δακτύλιο σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Βόλου).
     β) Απαγόρευση της κυκλοφορίας των Ι.Χ. πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας και όλων των οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίων (έλεγχος και άμεση ακινητοποίησή τους).
     γ)   Από τους περιορισμούς κυκλοφορίας που αναφέρονται στις παραγράφους Β.α και Β.β του παρόντος άρθρου εξαιρούνται :
     γ.1.) Τα ιδιωτικής χρήσεως επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα που φθάνουν στο λιμάνι του Βόλου με πλοίο εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν εφοδιασθεί από τη Λιμενική Αρχή με ειδικό σημείωμα κυκλοφορίας διάρκειας 1 (μιάς) ώρας από την έκδοσή του.
     γ.2.) Αυτοκίνητα κρατικά, δημοτικά, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα της Κρατικής Υπηρεσίας που ανήκουν.
     γ.3.)  Αυτοκίνητα γιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο το γιατρό για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
     γ.4.) Αναπηρικά αυτοκίνητα, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους τους αναπήρους ή τους μεταφέρουν.
     γ.5.)  Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς κλπ) ή άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα.
     γ.6.)     Λεωφορεία γενικά και σχολικά αυτοκίνητα.
     γ.7.)   Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υλικών, εφόσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.
     γ.8.)    Ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα χρηματαποστολών τραπεζών.
     γ.9.)  Τα αυτοκίνητα Πρακτορείων Εφημερίδων ημερήσιου και περιοδικού Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
     γ.10.)  Τα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
     γ.11.)  Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων, που η επαγγελματική έδρα τους βρίσκεται μέσα στα όρια των απαγορεύσεων.
     γ.12.)  Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εφόσον μεταφέρουν τρόφιμα.

      δ)  Μέτρα περιορισμού στη βιομηχανία – βιοτεχνία
           Μέτρα περιορισμού της λειτουργίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που κατονομάζονται στον Πίνακα 1, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, καθώς και άλλων που θα κριθεί απαραίτητο να περιορίσουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τη ρύπανση που προκαλούν.
           Επιβάλλεται στις βιομηχανίες του Πίνακα 1 του άρθρου 8 μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων τουλάχιστον κατά 25% σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων 5 ημερών. Τα μέτρα αυτά επιβάλλονται μετά από ενημέρωση των υπευθύνων της βιομηχανίας τουλάχιστον 12 ώρες πριν. 
         
      ε)  Μέτρα περιορισμού της λειτουργίας του Λιμένα Βόλου.
           Mέτρα περιορισμού των εκπομπών σκόνης κατά την παραμονή στην προβλήτα, τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των χύδην υλικών.

    στ)  Μέτρα περιορισμού εστιών καύσης κτιρίων
           Περιορισμοί στη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων εκτός νοσοκομείων, κλινικών, βρεφονηπιακών σταθμών και γηροκομείων. Εξαιρούνται τα κτίρια που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
          Περιορισμοί στην καύση στερεών καυσίμων (ξύλου, κάρβουνου, κλπ) στα τζάκια, σόμπες κλπ για τη θέρμανση κτιρίων.

      ζ) Μέτρα περιορισμού εκτέλεσης εξορυκτικών και χωματουργικών εργασιών και διακίνησης με φορτηγά χύδην αδρανών υλικών.

                                                                     Άρθρο 8

                 Υποχρεώσεις των υπευθύνων κάθε βιομηχανίας ή άλλης εγκατάστασης
           Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του πίνακα 1 υποχρεούνται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να υποβάλλουν στη Δ/νση Ανάπτυξης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχέδιο δράσης για εφαρμογή των περιορισμών κατά τη λήψη έκτακτων μέτρων.  Το σχέδιο υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
          Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου υποχρεούται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σχέδιο δράσης για εφαρμογή των περιορισμών κατά τη λήψη έκτακτων μέτρων. Το σχέδιο υπόκειται σε έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία.

Πίνακας 1
Επωνυμία
Είδος δραστηριότητας
Θέση
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΒΕΕ
Παραγωγή τσιμέντου
2ο χλμ Βόλου – Αγριάς
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Παραγωγή χάλυβα
Αγ. Γεώργιος Φερών
Οργανισμός Λιμένα Βόλου
Λιμενικές εγκαταστάσεις
Βόλος

Ο Πίνακας 1 θα επανεξετάζεται με την προσθήκη νέων βιομηχανιών που ενδεχομένως θα εγκατασταθούν μεταγενέστερα και λόγω του χρησιμοποιούμενου καυσίμου ή/και της παραγωγικής τους διαδικασίας, συμβάλλουν στην αύξηση της συγκέντρωσης σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
                                                                      Άρθρο 9
                                                                     Κυρώσεις
          Στους παραβάτες των μέτρων που καθορίζονται με την απόφαση αυτή, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1327 (ΦΕΚ 21 Α΄/7-2-1983)για την κύρωση και συμπλήρωση της από 18-6-1982 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων», του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και του Ν. 4014/2011 «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» και του Ν. 4042/2012 «ποινική προστασία του περιβάλλοντος».
                                                                      Άρθρο 10
       Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                            Τα μέλη της Επιτροπής
1.  Δημήτριος Ζαρίφης
2.  Ευτυχία Αντωνίου
3.  Κλεοπάτρα Παιδοπούλου
4. Αργυρούλα Γεωργακοπούλου
5. Αναστάσιος Σταματέλλος
6. Ευάγγελος Κορώνας
7. Ματθαίος Δραμητινός 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου