Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Επιστολή από ΠΣΧΜ: Εξαίρεση των Χημικών Μηχανικών από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών


ΠΡΟΣ: ΜΟΔ ΑΕ
              Πρόεδρο  Δρ. Μάριο Καμχή
                  
Αθήνα 19 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρώτ.: 15986


ΘΕΜΑ: Εξαίρεση των Χημικών Μηχανικών από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών

Με έκπληξη αλλά και θλίψη ενημερωθήκαμε για την εξαίρεση της ειδικότητας των Χημικών Μηχανικών από την γενική κατηγορία ΠΕ Μηχανικών στα πλαίσια του έργου που  έχει ανατεθεί στη ΜΟΔ ΑΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με την «Επικαιροποίηση της χαρτογράφησης και επεξεργασία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ».

Η εξαίρεση των Χημικών μηχανικών από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών και η εξίσωσή τους με τους ΠΕ Περιβαλλοντολόγους είναι αυθαίρετη και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ακαδημαϊκά προσόντα και τους τίτλους σπουδών που απονέμονται στους Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς και τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Δημόσιοι υπάλληλοι Χημικοί Μηχανικοί στις διαπιστωτικές πράξεις ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο κατατάσσονται ως ΠΕ Μηχανικοί χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος διαχωρισμός με αυτόν που λανθασμένα και αυθαίρετα έχετε διαπράξει.

Οι Χημικοί Μηχανικοί είναι διπλωματούχοι 5ετούς κύκλου σπουδών, έχουν πλήρη δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος με το υψηλότερο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, όσον αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίμηση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση προϊόντων, υλικών, έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών κ.ά.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποίες προορίζονται να απασχολούνται οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί περιγράφονται στην συνημμένη γνωμάτευση ΑΠ 37281/1966 της Συγκλήτου του ΕΜΠ. Η περιγραφή είναι ταυτόσημη με την υφιστάμενη στο Διεθνή Κώδικα Επαγγελμάτων  που ισχύει και στη χώρα μας, αλλά και με τον ορισμό της Χημικής Μηχανικής ως θεμελιώδους κλάδου της Μηχανικής όπως ισχύει διεθνώς.

Ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του, τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών επιστημών και της μηχανικής, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης ή/και της ενέργειας σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών και συστήματα, όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία, ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το γνωστικό αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο της μηχανικής και περιλαμβάνει:
• Ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης – ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά τον μετασχηματισμό της ύλης ή/και της ενέργειας.
• Φυσικές, φυσικοχημικές, χημικές, βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες και συστήματα.
• Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Θερμοδυναμική, Χημική Κινητική και Φαινόμενα Μεταφοράς (Ορμής - ρευστομηχανική, Θερμότητας και Μάζας).
• Ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και ρύθμιση διεργασιών και συστημάτων – Λειτουργικό σχεδιασμό – διαστασιολόγηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων διεργασιών.
• Επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία των υλικών. (Σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση και προστασία υλικών / προϊόντων/ εγκαταστάσεων / έργων /μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς).
• Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος.
• Υγιεινή και Ασφάλεια.
• Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμηση ενέργειας.
• Βιομηχανική και Ενεργειακή Οικονομία – Διοίκηση και Οργάνωση – Εφοδιαστική Μηχανική.
• Συστήματα και Έλεγχο ποιότητας.
• Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

Οι Χημικοί Μηχανικοί προσλαμβάνουν το γνωστικό τους αντικείμενο μέσω ενός ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών, που οδηγεί σε Δίπλωμα επιπέδου Master, με τα παρελκόμενα δικαιώματα και αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί δύνανται να απασχολούνται μόνοι τους ή ομού με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες, συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ενδεικτικά σε τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:
Χημικός Μηχανικός ως Μηχανικός Σχεδιασμού (μελέτης), κατασκευής και λειτουργίας εξοπλισμού, έργων ή εγκαταστάσεων μπορεί να δραστηριοποιηθεί: στην αδειοδότηση και επέκταση, στο λειτουργικό σχεδιασμό, στην επίβλεψη εφαρμογής, στη λειτουργία, στον έλεγχο ποιότητας και στην συντήρηση της χημικής βιομηχανίας / χημικών εγκαταστάσεων. Ως βιομηχανία, όπου απασχολούνται οι Χημικοί Μηχανικοί, νοείται η Χημική Βιομηχανία / Χημικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας τροφίμων, βιομηχανίας ενεργειακού τομέα, βιομηχανίας επεξεργασίας ορυκτών προϊόντων, μεταλλουργίας, κλωστοϋφαντουργίας, βιομηχανίας βιοτεχνολογικών εφαρμογών, εφαρμογών νανοτεχνολογίας, καθαρισμού πόσιμου ύδατος, τεχνητής ξυλείας, επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, εκρηκτικών υλών και άλλων υλών που ενέχουν χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους, αλλά και όσες ορίζονται από το Ν. 3518/1928, Β.Δ. 17-05-1928, Β.Δ. 16-02-1934, Β.Δ. 28/31-05-1930, Ν. 6422/34, Β.Δ. 17-03-1950 και Π.Δ. 274/97 και γνωματεύσεις του ΣτΕ.

Υλικά:
Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, διάγνωση και αποτίμηση της συμπεριφοράς, τυποποίηση, έλεγχο ποιότητας, πιστοποίηση και εμπορία υλικών πάσης φύσεως (παραδοσιακών και προηγμένων, φυσικών, τεχνητών, σύνθετων υλικών με εφαρμογές σε κάθε τομέα). Οι δραστηριότητες αυτές νοούνται σε κλίμακα τόσο εργαστηριακή όσο και βιομηχανική και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, κατεργασία και χαρακτηρισμό υλικών καθώς επίσης και στην κλίμακα εγκαταστάσεων / έργων / κατασκευών, υποδομών και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε πραγματικό χρόνο (Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος), όσον αφορά στην επιλογή, διάγνωση φθοράς, συντήρηση, προστασία και διαχείριση υλικών και στην αποτίμηση και έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης των υλικών στην κλίμακα των κτιρίων, καθώς και της αποδοτικότητας αυτών.

Προστασία Περιβάλλοντος:
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων. Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων. Εκπόνηση μελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εκπόνηση μελετών ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων. Διαχείριση αστικών / βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και αποχέτευσης. Εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. Διαχείριση αερίων αποβλήτων. Μετρήσεις και παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εκτίμηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και ρυπαντικού φορτίου. Εκπόνηση μελετών ρύπανσης εσωτερικών χώρων. Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και έργων απορρύπανσης εδαφών και θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και σε μελέτες προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του
περιβάλλοντος. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πραγματοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων, όπως επίσης και μελετών επιπτώσεων επαγγελματικής έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρυπαντές. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρακολούθηση και διενέργεια ελέγχων διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιολόγηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στη δημόσια διοίκηση και τους ΟΤΑ. Μπορούν να απασχολούνται στη Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές.

Ποιότητα – Υγιεινή – Ασφάλεια – Διοίκηση:
Εκπόνηση μελετών και ανάπτυξη, διαχείριση, εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO σειράς 9000, 14000, 17000 και 45000, HACCP και όσων σχεδιάζονται και εφαρμόζονται κατά περίπτωση). Παροχή υπηρεσιών, ή στελέχωση υπηρεσιών, τεχνικού ασφαλείας. Εκπόνηση μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου καθώς και μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές. Παροχή υπηρεσιών ή και στελέχωση συναφών υπηρεσιών, συμβούλου ασφαλείας για την αποθήκευση και την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικινδύνων χημικών ουσιών, τοξικών χημικών προϊόντων και καυσίμων. Παροχή υπηρεσιών, συμβούλου οργάνωσης, διοίκησης, επιχειρησιακής έρευνας,
επιστημονικής υποστήριξης σε λήψη αποφάσεων, εφοδιαστικής μηχανικής (logistics), που αφορούν σε ανάλογα συστήματα ή διεργασίες παραγωγής, χρήσης, εφαρμογής κ.ά, καθώς και στελέχωση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και επιτελικών φορέων. Παρακολούθηση, Έλεγχος, Αποτίμηση, Πρόβλεψη και Διαχείριση πληροφορίας – Εκπόνηση στρατηγικών μελετών – Πολιτική και Αξιολόγηση στους τομείς του αντικειμένου του. Διοίκηση ομάδων και ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση:
Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των
επιπέδων, στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και λοιπών σχετικών μαθημάτων θετικών επιστημών.

Ερευνα:
Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά τεχνολογικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά και λοιπών συναφών.

Πραγματογνωμοσύνες – Διαιτησίες:
Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα συναφή με το γνωστικό τους αντικείμενο ή και ως διαιτητές, επιδιαιτητές κ.α.


Συνεπώς η εξαίρεση των Χημικών Μηχανικών από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και τους τίτλους σπουδών.

Επιπροσθέτως, και όπως έχει ήδη αναφερθεί η διάρκεια των σπουδών στις Σχολές και Τμήματα των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι 5ετούς διάρκειας, όπως άλλωστε και κάθε άλλης επιστημονικής ειδικότητας Μηχανικών. Αντιθέτως στην κατηγορία ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ανήκουν απόφοιτοι σχολών 4ετούς διάρκειας ως επί τω πλείστο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ότι ως ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι είναι οι απόφοιτοι: Περιβάλλοντος (4ετούς διάρκειας), Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (4ετούς διάρκειας),  Γεωγραφίας (4ετούς διάρκειας), Επιστήμης της Θάλασσας (4ετούς διάρκειας),  Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος (4ετούς διάρκειας), Γεωλογίας (4ετούς διάρκειας), Βιολογίας (4ετούς διάρκειας), Φυσικής (4ετούς διάρκειας), Χημείας (4ετούς διάρκειας) και Μηχανικού Περιβάλλοντος (5ετούς διάρκειας).

Σύμφωνα με πλήθος διατάξεων της νομοθεσίας μας, οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί θεωρούνται οι κατ΄ εξοχήν αρμόδιοι στη μελέτη, στην κατασκευή και στην επίβλεψη λειτουργίας – συντήρησης χημικών εγκαταστάσεων που σύμφωνα με την απόφαση 2834/2001 του ΣτΕ αποτελούν εξειδικευμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σημειώνουμε τους νόμους 6422/34 (Άρθρο 4 και παρ. 2 Άρθρου 3 περί χημικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.), 3316/2005 (Μελέτες ΔΕ), 3669/2008 (Κατασκευές ΔΕ), το ΒΔ 19/21 Φεβ. 1938 (Περί Εργασιών Μηχανικών) και το ΠΔ 38/2010 (Οδηγία περί Επαγγελματικών Προσόντων).

Η αδικαιολόγητη άγνοια εκ μέρους της ΜΟΔ ΑΕ στα ανωτέρω, οδηγεί σε ξεκάθαρη υποβάθμιση των συναδέλφων Χημικών Μηχανικών και καταστρατηγεί την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το ίδιο συμβαίνει και με την αυθαίρετη και παράνομη εξαίρεση άλλων ειδικοτήτων Μηχανικών από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (πχ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

Παρακαλούμε όπως μας αιτιολογήσετε εγγράφως τις απόψεις σας περί μη ένταξης των Χημικών Μηχανικών στην κατηγορία ΠΕ Μηχανικών και όπως προβείτε στην άμεση αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι συνάδελφοι Χημικοί Μηχανικοί.

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Χ.Μ. σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα και έχουμε την πεποίθηση ότι το ίδιο θα πράξει και η Διοίκηση της ΜΟΔ ΑΕ.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γραμματέας
Κω/νος Βαφειάδης                                        Βασίλης Αναλυτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου