Σας καλωσορίζουμε στο Ιστολόγιο που δημιούργησε ο Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας. Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκτός από τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα μέλη.

Είναι μία προσπάθεια για καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των συναδέλφων με τη χρήση των εργαλείων που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα νέο τόπο συνάντησης των Χημικών Μηχανικών της Μαγνησίας και να στηρίξουμε τα μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη ή μη, θα θέλατε να αναρτήσετε κάποιο κείμενο με τις απόψεις σας , για επιστημονικά θέματα, κάποια πρόταση ή και καταγγελία, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας στο email του συλλόγου.

Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα και να ενωθείτε μαζί μας: Facebook, Linkedin, twitter

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του συλλόγου

Μαγγιώρης Δημήτρης, Πρόεδρος
Χατζηιορδάνου Πέτρος, Γραμματέας
Γεωργιάδη Αριστέα, Ταμίας
Κορώνας Ευάγγελος, Μέλος
Μπρούζγου Αγγελική, Μέλος

FORUM Χημικών Μηχανικών

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Δημοσίευση Μεσοπρόθεσμου Ν.4093/12.11.2012 (ΦΕΚ 222Α)


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4093/12.11.2012 (ΦΕΚ 222Α)"Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016."Ο Νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μισθολογικές, συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές και άλλες ενδιαφέρουσες διατάξεις. Ειδικότερα:1. Αντικαθίσταται από 1.1.2013 ο Κ.Β.Σ με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) αφού επέρχονται ορισμένες απλοποιήσεις (κατάργηση θεωρήσεων Βιβλίων κ.λ.π) και καταργήσεις ορισμένων διατάξεων και αποφάσεων ενώ στην ουσία παραμένουν οι περισσότερες διατάξεις και αποφάσεις του παλιού Κ.Β.Σ που επαναδιατυπώνονται σε 14 νέα άρθρα.

2. Συνιστάται, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταργούμενης ταυτοχρόνως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.

3. Αυξάνεται σε:
- 330 € ανά χιλιόγραμμο, από 200 € που είναι σήμερα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα υγραέρια που χρησιμοποιούνται, ως καύσιμα κινητήρων
- 66 € ανά χιλιόλιτρο, από 21 € που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Επανακαθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού του Ε.Φ.Κ. των βιομηχανοποιημένων καπνών, κ.λ.π.

4. Μειώνεται σε 6%. από 11%, που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Ειδικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δική τους παραγωγής, οι οποίες πραγματοποιούνται από αγρότες από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος ο συντελεστής επιστροφής Φ.Π.Α. μειώνεται σε 3% από 5% που είναι σήμερα.

5. Καταργείται η υποχρέωση κατοχής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού και ορίζεται ότι το εν λόγω επάγγελμα ασκείται ελεύθερα, με τη χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού, κατόπιν υποβολής στις οριζόμενες υπηρεσίες αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος [σήμερα η άδεια χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. μετά από εισήγηση έμμισθης τριμελούς επιτροπής].

6. Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλόμενων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει.


7. Επιβάλλεται εισφορά από 25% μέχρι 30% επί του τζίρου των φωτοβολταικών σταθμών.


8. Από 1-1-2013, όλα τα ανωτέρω όρια ηλικίας, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα την 31-12-2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πλην ΝΑΤ, αυξάνονται κατά 2 έτη.

9. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται, από 1-1-2014, με την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας(από του 60ου)

10. Καταργούνται για τους συνταξιούχους τα επιδόματα(Δώρα) Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

11. Αλλάζει για τους απολυόμενους ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος προειδοποίησης για καταγγελία των συμβάσεων.

12. Μειώνονται από 5% μέχρι 20% οι συντάξεις ανάλογα με το ύψος τους.

13. Καθορίζεται νέο σύστημα κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα.

14. Απολύονται εντός του 2012 από το Δημόσιο 2000 υπάλληλοι.

Διαβάστε όλο το Ν.4093/2012. Ειδικότερα για τις αλλαγές στα εργασιακά, διαβάστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου